Regelement

Huishoudelijk regelement:

Gevestigd: Sportpark De Lage Banken, Concordialaan 208, 4871 ZD Etten-Leur


Artikel:

1. De vereniging stelt zich ten doel:

    Bevordering van de duivensport in het algemeen en

    Behartiging van de belangen onder de leden.

2. Het verenigingsjaar loopt voor de ledenadministratie van 1 novemer t/m 31 oktober.

    Boekjaar 1 januari t/m 31 december.

3. De vereniging kent de volgende ledengroepen:

    A. bestuur

    B. leden

    C. ereleden

    D. donateurs

4. Men kan geen lid zijn van meer dan één duivenvereniging.

5. Een nieuw lid wordt pas door het bestuur aangenomen nadat de leden hierover in een ledenvergadering zijn geraadpleegd. Op verzoek van de meerderheid van de aanwezige leden kan om een schriftelijke raadpleging worden gevraagd. Nieuwe leden kunnen ook van buiten Etten-Leur worden aangenomen voor zover dit niet in strijd is met de bepalingen van Brabant 2000/NPO.

6. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de penningmeester en eventuele schulden moeten voldaan zijn.

7.  Een lid kan geschorst worden bij besluit van het bestuur:

    A. bij wanbetaling

    B. door persoonlijk wangedrag

C. op grond van het herhaaldelijk en ondanks waarschuwingen van het bestuur handelend in strijd met het huishoudelijk reglement, dan wel met de richtlijnen waartoe het bestuur bevoegd is. Deze schorsing kan met 2×14 dagen verlengd worden. In deze periode moet er een ledenvergadering gehouden worden, om het geschil te beslechten d.w.z. schorsen of niet bij stemming of evt. royering.

    D. onmiddellijk bij fraude

8. Het bestuur wordt uit en door de jaarvergadering gekozen.

9.De bestuursfuncties bestaan uit:

.   A. voorzitter en vice-voorzitter

    B. 1ste en 2de secretaris

    C. 1ste en 2de penningmeester

    D. aangevuld met tenminste 1 commissaris

10.Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester.

11.Het bestuur – uitgezonderd de voorzitter – wordt gekozen voor de tijd van 2 jaar, roulerend volgens opgesteld rooster.

12.De voorzitter wordt ieder jaar opnieuw gekozen tijdens de jaarvergadering.

13.Het bestuur zal zich stipt houden aan en toezien op naleving van het Huishoudelijk reglement.

14.Een bestuurslid, dan wel verenigingslid mag ook lid zijn van het afdelingsbestuur of hoofdbestuur.

15.Het bestuur heeft het recht zich te verzekeren van een algemeen adviseur. Deze zal slechts een adviserende stem hebben.

16.Over zaken kan mondeling, over personen schriftelijk gestemd worden.

17.Stemmenverhouding zowel in positieve als in negatieve zin is de helft + 1.

18.Op aanvraag van 1/3 van de leden zal er een ledenvergadering worden gehouden.

19.De voorzitter leidt de vergadering in goede orde. Bij afwezigheid van de voorzitter leidt de vice-voorzitter de vergadering met dezelfde rechten en plichten.

20.Eens per jaar zal er een jaarvergadering worden gehouden, met jaarverslag van de secretaris en penningmeester. Op deze vergadering zullen minstens 2 leden zich disponibel stellen om de boeken te controleren van de penningmeester en de volgende jaarvergadering hiervan verslag uit brengen.

21.De eigenaar moet van al de duiven die hij heeft een eigendomsbewijs hebben. De duiven moeten vermeld staan op hun hok- en entingslijst, die voor het vliegseizoen ingeleverd moeten zijn. Deze worden door het bestuur gecontroleerd. Als bij controle van de hoklijsten tijdens het vliegseizoen één of meer eigendomsbewijzen ontbreken of men medewerking weigert aan deze controle, wordt men gedurende twee weken uitgesloten van deelname aan de wedvluchten.

22.Op alle nationale fondvluchten moeten de duiven binnen 15 minuten gemeld worden. Met doorgeven van tijd, afstand, getekende en ringnummer.

23.De duivenklokken die gebruikt worden moeten voldoen aan de N.P.O. gereglementeerde eisen. Er moet een sticker van het N.P.O. in de klok zitten.

24.Met de prijsvluchten voor de jonge duiven mogen geen oude duiven ingemand worden (tenzij dit door de afdeling wordt toegestaan).

25.Bij de navluchten wordt gespeeld met oude en jonge duiven in één prijskamp.

Het spel is 1 op 3, dit geldt voor alle vluchten.

26.De poulebrieven moeten bij het inmanden ingevuld worden aangeboden. De inkorfcommissies zijn verplicht de laatste vier cijfers van elk ringnummer voor te lezen. Indien een liefhebber duiven inkorft waarvan de laatste cijfers hetzelfde zijn, is hij verplicht de desbetreffende ringnummers te onderstrepen.

27.De poulebrief moet zorgvuldig, met naam en adres door het lid zelf zijn ingevuld.

28.Poulebrieven met doorgestreepte of niet leesbare gegevens worden niet aangenomen. Tegen eventuele foutieve invulling bestaat geen beroep, behalve als deze niet door het lid zelf zijn veroorzaakt.

29.Leden die bij het inkorven niet aan de beurt zijn, mogen niet in de desbetreffende inkorfruimte aanwezig zijn.

30.De duiven worden door twee leden onder toezicht van tenminste één bestuurslid geladen volgens een rouleersysteem dat elk jaar opnieuw door het bestuur wordt samengesteld.

31.Er mag niet met geschonden vaste voetringen gevlogen worden. Bij handmatige klokken wordt de duif geringd met een gummiring waarop het nummer en serieletter staat. Het reçu dient als bewijs.

32.Voorstellen, kampioenschappen en poulesystemen worden elk jaar op de jaarvergadering besproken.

33.Bij het afhalen van de klokken controleert het lid zelf of de klok goed gezet en gelooid is.

34.Voor het stilvallen van de klok kan het bestuur niet instaan (behalve als het een fout zou zijn van de klokkenregelaars; dan wordt het inleggeld met aftrek van de kosten terugbetaald).

35.Constateren met open busjes, opening naar beneden.

36.Bij het stilvallen van een constateur zal de klokkenregelaar aan ten minste twee bestuursleden verslag uitbrengen. Het betrokken lid moet daarbij aanwezig zijn.

    Enkele aanwijzingen:

    A. controleer  bij het aanslaan en afslaan de aanslag en afslag

    B. het lid mag op zijn of haar verzoek de eigen rol controleren

    C. bij het lichten van een stilgevallen klok moet, indien mogelijk, het lid zelf aanwezig zijn.

37.Van klokken die stilvallen voordat zij afgeslagen zijn worden alleen de duiven berekend die met achterstand van de klok nog prijs hebben. Duiven die na het stilvallen van topjes via trainingsduiven toch geregistreerd kunnen worden tellen voor eigen vereniging voor het kampioenschap en blijven dus daar in de uitslag opgenomen worden. Wel dient het mankement voor constatering aan het bestuur gemeld te worden.

38.Klokken en topjes moeten ongeschonden worden aangeboden. Het loodje mag er niet af of beschadigd zijn. De glazen van de klok moeten heel zijn en niet beschadigd. Als dit wel het geval is wordt die klok uitgesloten.

39.Gummiringen die tussen de ronsel geklemd zitten krijgen geen prijs. Gummiringen welke nog tussen het klepje geklemd zitten, worden gerekend te zitten in de betreffende constateeropening.

40.Geen enkel lid mag de eigen klok lichten of helpen lichten. Bij overtreding hiervan vervalt het recht op prijs.

41.Indien na een wedvlucht blijkt dat een rol niet toereikend of gescheurd is hebben alleen de duiven recht op prijs die erop staan en binnen de prijzen vallen. De rest wordt uitgesloten.

42.Klokken worden gesteld op de even minuten en afgeslagen om de 5 minuten op de moederklok. Mocht er geen bestuurslid aanwezig zijn en er zou het gevaar bestaan dat een klok stilvalt sla dan tegelijk alle aanwezige klokken af en noteer namen en nummers. Dan kan bij geval een klok stilvalt de tijd berekend worden met een klein verlies op de klok die de meest juiste tijd heeft.

43.De duiven die voor prijs in aanmerking komen worden berekend op snelheid.

44.De uiterste termijn voor reclames wordt vermeld op de uitslaglijst.

45.Het bestuur heeft het recht ten allen tijden te controleren op hokken, constateurs etc. Dit echter met minstens 2 bestuursleden.

46.Liefhebbers die een klok van de vereniging huren moeten deze voor de aanvang van het vliegseizoen betalen.

47.De contributie moet voor het seizoen betaald zijn.

48.De namen van de leden moeten duidelijk leesbaar op de klokken en topjes worden aangebracht.

49.Liefhebbers zijn zelf verantwoordelijk voor de afslag van hun klok. Ook de klokken die na de afslag nog geprint moeten worden vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de liefhebber.

50.Bij het eventueel lenen van de klok van een andere liefhebber moet de liefhebber de lichter persoonlijk inlichten.

51.Zolang er nog 5 leden (bestuur inbegrepen) de vereniging willen voortzetten kan de vereniging niet ontbonden worden.

52.Personen die lid willen worden van P.V. de Eendracht moeten wonen binnen het samenspel waartoe de vereniging op dat moment behoort. Bepalend daarbij zijn de coördinaten van het hok. Het bestuur kan, overeenkomstig lid 5 van dit huishoudelijk reglement, beslissen dat personen zoals bedoeld in dit artikel niet worden toegelaten tot de vereniging. Het bestuur kan daartoe een schriftelijke stemming vragen aan de ledenvergadering.

In alle gevallen waarin de reglementen, instructies en mededelingen niet voorzien beslist het bestuur. Bij alle wedvluchten en waarin het bovenstaande reglement niet voorziet wordt het N.P.O. wedvlucht reglement van toepassing.

Dit reglement is goedgekeurd op de vergadering van januari 1989 en is herzien in februari 2005, oktober 2007, september 2009 en maart 2015.