Kantine informatie


Regeling:

 • Met het inkorven van de duiven gaat de kantine pas om 19:00u open.
 • Leden die met de fiets naar het lokaal komen kunnen hun fiets achter het lokaal parkeren achter het gesloten hek. Sleutel is hiervoor te leen bij de bar. Fietsen worden niet in het gebouw geparkeerd.
 • Ook kunt u pinnen in onze vereniging. Onze voorkeur blijft echter wel graag bij contante betalingen.
 • Leden komen via de inkorfdeur of kantine gedeelte naar binnen. De keukendeur is enkel toegankelijk voor het bestuur en evt. helpers.
 • Leden komen niet zomaar achter de bar, enkel i.o.m. het barpersoneel.
 • Gekochte consumptiemunten/bonnen zijn na uitgave nog 1 jaar in te wisselen.

Bar commissie en bevoegdheden:

Leidinggevende:

 • Corné de Bruijn  (Bevoegd met sociale hygiëne & IVA certificaat)
 • Jac van Mieghem (bevoegd met sociale Hygiëne)
 • Henk van Boheemen (bevoegd met sociale Hygiëne)

Overige barvrijwilligers:

 • Jan de Bruijn (Bevoegd met IVA certificaat)
 • Chris den Braber
 • Henk Gijzen
 • Richard van Poppel
 • Nellie Kouters (Bevoegd met IVA certificaat)
 • Gerard Kouters

Wetende dat één van de leidinggevende aanwezig dient te zijn, als één van deze leidinggevende niet aanwezig is op het moment dat wij geopend zijn voor publiek. Dan is het verplicht dat er een barvrijwilliger aanwezig is die zijn diploma Sociale Hygiëne heeft gehaald en/of de online e-learning verantwoord alcohol schenken, ook wel bekend als de IVA heeft behaald.


Bestuursregelement “Alcohol in sportkantines.”

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen


1. Alcoholhoudende dranken:

 • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 • Sterke dranken waaronder word verstaan als meer dan 15% alcohol worden niet verkocht in onze vereniging


2. Sociale Hygiëne:

 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan, dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In onze sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik
  in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Alcoholwet en verwante regelgeving, de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken en de Reclamdecode alcoholvrij en alcoholarm bier, van verschillende bedrijfs-formules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

3. Leidinggevenden:
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.

4. Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaam-heden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 – Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Leeftijdsgrenzen moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 – Vaststellen en wijzigen


1. Het bestuur van PV de Eendracht heeft het bestuurs-
reglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe alcoholvergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven alcoholvergunning in werking.

Paragraaf 2 – Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een certificaat heeft behaald na het volgen van de e-learning ‘verantwoord alcohol schenken’
 2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 – Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine.
 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcohol-houdende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 4. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1)
 6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 – Openingstijden en schenktijden.

 1. Alcohol word enkel en alleen verstreken wanneer er een activiteit is binnen onze vereniging. Is de activiteit afgelopen word er 1 uur na de activiteit geen alcohol meer verstreken.


Artikel 7 – Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 16 jaar oud.
 2. Zij hebben een certificaat behaald over verantwoord alcohol schenken.
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd.
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van een lid).
 5. Een kopie van de certificaten of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie ge-volgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8 – Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of
  de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de alcoholwet indienen bij de gemeente.


Paragraaf 3 – Paracommercie-bepalingen

Artikel 9 – Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
 4. De sportkantine mag enkel en alleen worden verhuurd/gebruikt door overige sportverenigingen en of stichtingen die gebruik willen maken van het gebouw voor eventuele vergaderingen, meetings etc.
 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 9

Geef een reactie